کلیه سوییچها دارای گارانتی میباشد.

و بر اساس برند از یکسال تا سه سال گارانتی تعویض بر اساس برند یکسال گارانتی تعمیر  .