بعد از اجرای پروژه  پشتیبانی از تجهیزات شامل  تعمیرات و نگهداری با کارفرمای محترم عقد قرارداد میگردد .